Sprawozdanie

Zespołu Oświaty Samorządowej  z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

oraz przygotowania  do realizacji zadań  oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,
w tym dowozu uczniów.

 

 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.). Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świeszyno realizuje zadania oświatowe określone w:

1) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy,

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - do zadań organu prowadzącego należy:

- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego
i profilaktyki społecznej w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach,

- zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy z dziećmi i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,

- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo- profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,

- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki,

3) ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela - do zadań gminy należy m.in.:

- stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Świeszyno jest sprawozdaniem z wykonania zadań i efektów kształcenia w szkołach
i przedszkolu. Podane informacje mogą być ważnym punktem odniesienia do podejmowanych  bieżących   i strategicznych decyzji w kreowaniu polityki oświatowej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.) zadaniem własnym gminy jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,  a także publicznych szkół podstawowych.

Rada Gminy Świeszyno ustaliła w drodze uchwał sieć publicznych szkół podstawowych, a także sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zasięgiem obejmujące wszystkie miejscowości gminy. Realizację obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego uczniom i dzieciom zamieszkałym na terenie gminy gwarantują cztery publiczne szkoły podstawowowe z oddziałami przedszkolnymi i 1 publiczne przedszkole:

1.     Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie;

2.     Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim;

3.     Szkoła Podstawowa w Dunowie;

4.     Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej                                        w Świeszynie;

5.     Przedszkole Gminne w Świeszynie.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Na terenie Gminy Świeszyno nie funkcjonują szkoły i przedszkola niepubliczne. Gmina nie przekazała do prowadzenia szkół publicznych innym podmiotom.

 

Sprawozdanie

z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Organizacja pracy

Praca szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 odbywała się na podstawie pozytywnie  zaopiniowanych  przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Związki Zawodowe oraz zatwierdzonych przez Wójta Gminy Świeszyno,  arkuszy organizacyjnych.

Arkusze organizacyjne zawierają: liczbę uczniów, oddziałów, godzin lekcyjnych i innych zajęć zgodnych z ramowym planem nauczania, liczbę pracowników pedagogicznych oraz administracyjno - obsługowych.

 

 

Liczba uczniów w szkołach oraz przedszkolu gminnym                                                                       w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

Liczba dzieci ogółem w roku szk.

Oddział  przedszkolny, „0”

Szkoła  Podstawowa

Gimnazjum

2017/18

2018/19

2019/20

2017 /18

2018 /19

2019/20

2017 /18

2018/

19

2019/20

2017 /18

2018 /19

2019/20

1.

Szkoła Podstawowa
 w Konikowie

178

185

174

26

24

21

152

161

153

0

0

0

2.

Szkoła Podstawowa
 w Zegrzu Pomorskim

116

116

98

25

23

10

91

92

88

0

0

0

3.

Szkoła Podstawowa
w Dunowie

80

79

79

22

14

12

58

64

67

0

0

0

4.

Szkoła Podstawowa
w Świeszynie

135

138

145

25

25

47

65

78

98

70

35

0

5.

Przedszkole Gminne w Świeszynie

40

44

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Ogółem

 

549

 

562

 

537

 

98

 

86

 

90

 

366

 

395

 

406       

 

70

 

35

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego stan na dzień 30 września 2019 r.:

 

Nazwa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem etatów

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Szkoła Podstawowa

w Konikowie

18,84

0

0

8,56

0,56

9,72

Szkoła Podstawowa

w Zegrzu P.

14,73

 

0

1,11

 

1,56

2,00

10,06

Szkoła Podstawowa

w Dunowie

12,94

0,09

1,00

2,00

3,71

6,14

Szkoła Podstawowa
 w Świeszynie

16,74

 

0

3,13

 

1,11

4,28

8,22

Przedszkole Gminne
w Świeszynie

5,06

0

0

2,00

2,06

1,00

 

Razem

68,31

0,09

5,24

    15,23

12,61

35,14

 

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w poszczególnych szkołach i przedszkolu w osobach i etatach kształtuje się następująco:

 

 

 

 

Nazwa szkoły

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Administracja

Obsługa

Administracja

Obsługa

Administracja

Obsługa

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

Szkoła Podstawowa  w Konikowie

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

Szkoła Podstawowa  w Zegrzu Pom.

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

Szkoła Podstawowa w Dunowie

1

0,63

3

2,26/2,5

1

0,63/1

3

2,5

1

1

3

2,5

Szkoła Podstawowa  w Świeszynie

1

1

4

3,75

1

1

4

3,75

1

1

4

3,75

Przedszkole Gminne w Świeszynie

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Ogółem w gminie

5

4,63

15

14,01/14,25

5

4,63/5

15

14,25

5

5

15

14,25

         

          Obsługę  finansowo-księgową, administracyjną i organizacyjną szkół zapewnia Zespół Oświaty Samorządowej. W Zespole pracuje 5 osób, w tym opiekun uczniów niepełnosprawnych przy dowozie uczniów.

 

Dowożenie uczniów do szkół i placówek

W roku szkolnym 2019/2020  z dowozów do szkół na terenie Gminy Świeszyno skorzystało 184 uczniów. Koszt dowozu uczniów wyniósł 204.527,42 zł. W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 dowóz uczniów do szkół został zawieszony od miesiąca kwietnia 2020 r do końca roku szkolnego.

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów korzystających z dowozu   (zakup biletów)

Łączny koszt dowozu w roku szk. 2019/20

1

Szkoła Podstawowa w Konikowie

38

41 171,68

2

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

61

69 187,38

3

Szkoła Podstawowa w Dunowie

50

60 129,12

4

Szkoła Podstawowa  w Świeszynie

35

34 039,24

5

Przedszkole w Świeszynie

0

0

Ogółem

184

204 527,42

                                                                                                                             

Ponadto Gmina organizowała codzienny dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek na terenie Koszalina: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Nr 12, Technikum Elektronicznego w Koszalinie, Zespołu szkół nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie oraz  Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2  w Koszalinie. Z budżetu Gminy były refundowane również  koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, ponoszone przez opiekunów. System refundacji obejmował 6 uczniów dowożonych prywatnym środkiem transportu przez rodziców na kwotę 8 504,55 zł.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zorganizowana w szkołach

We wszystkich  szkołach prowadzone były zajęcia specjalistyczne wynikające
z potrzeb uczniów określonych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie. Pomoc była udzielana
w następujących
formach:

 

 

 

SP w Świeszynie

SP w Konikowie

SP w Dunowie

SP w

Zegrzu Pom.

Zajęcia rewalidacyjne

 

2 OP

2 OP

5

2

Zajęcia

dydaktyczno- wyrównawczych

21

 

27

39

34

Zajęcia korekcyjno- komp.

 

17+10 OP

 

20 + 3OP

16

18

Zajęcia logopedyczne

 

13+ 14 OP

3

17

17+10 OP

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

14

0

5

0

Inne o charakterze

terapeutycznym

 3 OP

4 + 2 OP

3

0

Zajęcia rozwijające kompetencje uczenia się

0

44

7

8

OGÓŁEM

65+29 OP

98 + 5 OP

92

79+10OP

 

Wyposażenie uczniów klas  I -  VIII  szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

            Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposaża uczniów szkoły podstawowej w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.  Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez MEN. W roku 2019 Gmina otrzymała dotację  na ten cel                             w kwocie 34.560,50 zł.

 

Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Obszar

 

 

Język polski

 

 

Matematyka

 

Język angielski

Szkoła Podstawowa                   w Świeszynie

 

-

 

-

 

-

Szkoła Podstawowa w Konikowie

55,17

(4)

45,09

(5)

60,39

(6)

Szkoła Podstawowa w Dunowie

51,75

(3)

39,13

(4)

50,38

(5)

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

56,80

(4)

38,80

(4)

47,50

(4)

Gmina Świeszyno

 

54,65

41,18

54,00

Powiat koszaliński

 

54,95

39,18

48,69

Województwo zachodniopomorskie

55,25

42,53

52,30

Kraj

 

59,00

46,00

54,00

 

 

Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

 

Stanin

Język polski

Matematyka

Język angielski

1-najniższy

8-39

11-25

14-26

2-bardzo niski

40-47

26-31

27-33

3-niski

48-52

32-36

34-39

4-niżej średni

53-56

37-41

40-46

5-średni

57-60

42-46

47-53

6-wyżej średni

61-64

47-51

54-60

7-wysoki

65-68

52-57

61-68

8-bardzo wysoki

69-73

58-66

69-80

9-najwyższy

74-89

67-95

81-98

 

Egzamin ósmoklasisty pisało w roku szkolnym 2019/2020  - 36 uczniów:

SP w Świeszynie - brak klasy VIII

SP w Konikowie -  17  uczniów

SP w Dunowie -  8 uczniów

SP w Zegrzu Pomorskim -11 uczniów

 

Najwyższe wyniki uczniowie szkół podstawowych osiągnęli  z języka angielskiego (poziom „średni” do „bardzo wysoki”)  i matematyki (poziom  „średni”). Niski wynik uczniowie osiągnęli z języka polskiego (SP w Dunowie).

Wyniki osiągnięte przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim
i Szkoły Podstawowej w Konikowie z języka polskiego, Szkoły Podstawowej
w Konikowie z matematyki oraz Szkoły Podstawowej w Dunowie i Szkoły Podstawowej w Konikowie z języka obcego były wyższe niż wynik okręgu.

 

 

Wszystkie szkoły i przedszkole podejmowały działania wynikające z Programów Wychowawczo-Profilaktycznych, opracowanych zgodnie z potrzebami szkół we współpracy z Radami Rodziców.  Podejmowane działania związane były z organizacją spotkań o tematyce zdrowotnej, ekologiczną i profilaktycznej , a także uroczystymi obchodami m.in.:

  • Dnia Edukacji Narodowej,
  • Pasowania na ucznia,
  • Świąt Bożego Narodzenia,
  • Dnia Babci  i Dziadka.

Szkoły i przedszkole włączały się również w akcje charytatywne m.in.:

  • zbieranie nakrętek „Odkręć się na niepełnosprawnych” zbiórka na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Koszalinie,
  • zbiórka na Dom Samotnej Matki „Dar Serca w Koszalinie”,
  • zbiórka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • zorganizowanie zbiórki karmy, koców, artykułów higienicznych dla podopiecznych Fundacji na Pomoc Zwierzakom.

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie
i Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie rozpoczęły realizację projektu wspartego funduszami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Program ten skierowany jest do uczniów klas I-VIII. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Ze środków projektu zakupiono m in.: tablety, mikroskopy, laptop, zestaw preparatów mikroskopowych, sprzęt do prowadzenia zajęć, zakup drobnych pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych. Ponadto celem programu jest
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia  poprzez:

- wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK,

- stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- objęcie uczniów ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach                                   i placówkach, od 1 kwietnia br. samorządy mogły starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Realizacja projektu: 24-04-2020r - 24-10-2020r. Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Kwota wsparcia, jaką otrzymał samorząd, została powiązana z liczbą uczniów gminie. W gminie Świeszyno dofinansowanie wyniosło 60 000,-zł i w całości pokryło zakup laptopów 40 szt. laptopów, które zostały przekazane  w użyczenie do wszystkich  szkół z terenu Gminy.

 

W związku z pandemią COVID-19, od 16 marca 2020r.  do końca roku szkolnego 2019/2020, we wszystkich szkołach i przedszkolu prowadzono  nauczanie zdalne.

 

Przygotowanie

szkół i przedszkola do realizacji zadań oświatowych

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w 4 ośmioklasowych szkołach podstawowych
i 1 przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świeszyno edukację rozpoczęło 432 uczniów, 93 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 48 dzieci w przedszkolu:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Razem

„0”

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl.VI

Kl. VII

Kl. VIII

1.

SP w Konikowie

189

23

27

25

19

22

13

15

27

18

2.

SP w Zegrzu Pom.

90

15

4

13

6

6

6

11

18

11

3.

SP w Dunowie

67

8

0

10

6

0

13

13

10

7

4.

SP w Świeszynie

179

47

23

21

23

12

16

19

18

0

Razem szkoły podstawowe

525

93

54

69

54

40

48

58

73

36

1.

Przedszkole  w Świeszynie

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

              Wszystkim uczniom klas I-VIII zapewniono bezpłatne podręczniki, ćwiczenia
i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pomoc z tego tytułu wyniosła 48 870,94 zł. 

              Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 realizuje Airbus Przewozy Pasażerskie Radosław Kossowski. W bieżącym roku szkolnym dowożonych jest
177 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych (5 i 6 latki), w tym do Szkoły Podstawowej w Świeszynie 48 uczniów,  Szkoły Podstawowej w Dunowie - 44 uczniów, Szkoły Podstawowej w Konikowie - 36 uczniów,  Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim - 49 uczniów. We  wrześniu 2020r. koszt zakupu biletów wyniósł 29 549,40 zł.

Dla 12 uczniów wymagających specjalistycznej opieki  gmina  zorganizowała (zgodnie ze swoim obowiązkiem) bezpłatny transport do najbliższych szkół i ośrodków zapewniających właściwą realizację obowiązku szkolnego: Zespołu Szkół Nr 12
w Koszalinie,  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie, na Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie, do
Ośrodka  Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Koszalinie oraz do Zespołu Szkół
nr 1 w Koszalinie.

 Gmina Świeszyno dokonuje zwrotu kosztów dowozu dla 5 uczniów niepełnosprawnych, dowożonych do szkół i placówek specjalnych przez rodziców.            

              We wszystkich szkołach, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przedłożonych orzeczeń i opinii wydanych przez Powiatową Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną
w Koszalinie, zorganizowano zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze
i korekcyjno-kompensacyjne. W każdej szkole  zatrudniony jest pedagog. Szkoły realizują również swój obowiązek zapewnienia uczniom opieki przed i po zajęciach obowiązkowych w ramach  zajęć  świetlicowych: ogółem 94  godzin tygodniowo, w tym SP w Świeszynie - 35 godz., SP  w Konikowie -  24 godz., SP w Zegrzu Pomorskim - 20 godz. i  SP w Dunowie -  15 godz.

 

Liczba uczniów korzystających ze specjalistycznych zajęć  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających uzdolnienia:

 

Rodzaj zajęć

SP

w Świeszynie

SP

w Konikowie

SP

w  Dunowie

SP

w Zegrzu Pom.

Zajęcia rewalidacyjne

2+2 OP

3

3

1

Zajęcia dydaktyczno-

 wyrównawcze

16

20

40

35

Zajęcia korekcyjno- komp.

 

16+3 OP

14

11

15

Zajęcia logopedyczne

 

6+ 4 OP

3

8

12+6 OP

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

9+1 OP

0

8

0

Inne o charakterze

terapeutycznym

3+1 OP

2

1

0

Zajęcia rozwijające um. uczenia się

 

 

46

5

4

OGÓŁEM

52+11 OP

48

76

67+6 OP

 

W szkołach i przedszkolu, których organem jest Gmina Świeszyno,  pracuje 96 osób, w tym:   72 nauczycieli w wymiarze – 63,59 etatu i 24 pracowników obsługi
i administracji w wymiarze 23,25 etatu.

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli z podziałem na posiadany stopień awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem etatów

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Szkoła Podstawowa

w Konikowie

18,39

0

2

5

1,50

9,89

Szkoła Podstawowa

w Zegrzu Pom.

13,22

 

0

0

 

2,00

2,56

8,66

Szkoła Podstawowa

w Dunowie

10,10

0

0

1,18

1,22

7,70

Szkoła Podstawowa
 w Świeszynie

17,94

 

0

0,55

 

3,50

3,50

10,39

Przedszkole Gminne
w Świeszynie

3,94

0

0

0

2,94

1

 

Razem

63,59

0

2,55

11,68

11,72

37,64

 

 

 

 

 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

Przedszkole

Świeszyno

SP

Dunowo

 

SP

Konikowo

SP

Zegrze Pom.

SP

Świeszyno

ZOS

Świeszyno

Administracja

Pełno-

zatrudnieni

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

Niepełnozatrudnieni

0

0

0

0

0

0

Obsługa

Pełno-

zatrudnieni

 

1

 

2

 

3

 

3

 

3

 

1

Niepełnozatrudnieni

 

0

1

0

0

1

0

 

Razem

 

2

 

4

 

4

 

4

 

5

 

5

 

 

 

              Wszystkie szkoły i przedszkole, których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno, w pełni przygotowane są do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

Sporządziła: Monika Majcher, p.o. Dyrektora ZOS

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.